หลักสูตรมวยไทย

WMC – IFMA- iGLA

1. คำนำ

หลักสูตรมวยไทย ไอกล้า คือการศึกษามวยไทยโดยที่ครูผู้สอนใช้หลักสูตรการสอนรวมไปถึงการใช้ภาพแอนนิเมชั่นจากหลักสูตรมวยไทย ไอกล้าเพื่อการสอน ดังนั้นผู้ที่จะเป็นครูฝึกสอนจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับหลักสูตรให้ละเอียดและเข้าใจว่าจะสามารถนำหลักสูตรนี้ไปทำการฝึกสอนอย่างไร ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะสามารถศึกษาท่วงท่าที่ถูกต้องตามตำรามวยไทยในภาพแอนนิเมชั่นแบบ 360 องศาและชมได้ซ้ำๆจนกว่าจะเข้าใจก่อนนำไปฝึกฝนจริง นอกจากนี้ครูผู้ฝึกสอนจะต้องเน้นย้ำเรื่องข้อดี ข้อเสีย และวิธีการนำไปใช้ของแต่ละท่าให้นักเรียนเข้าใจ

สำหรับการสอนในแต่ละระดับผู้ฝึกสอนจะต้องสามารถนำนักเรียนให้อบอุ่นร่างกายตามแบบฉบับของมวยไทย และสามารถนำนักเรียนให้ทำกิจกรรมต่างๆ จากที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนออกไปใช้ได้ และที่สำคัญที่สุดคือต้องสามารถให้คะแนนนักเรียนในการผ่านเลื่อนขั้นได้

ระดับการเรียนในหลักสูตรมีทั้งหมด 3 ระดับ

– ระดับเริ่มต้นทั้งหมด 6 ขั้น

– ระดับกลางทั้งหมด 1 ขั้น

– ระดับสูงทั้งหมด 2 ขั้น

การสอนนักเรียนในเรื่องของการไหว้ครูในมวยไทยนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญสำหรับหลักสูตรมวยไทย เพราะการไหว้ครูนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษเฉพาะของมวยไทย เป็นการสานต่อวัฒนธรรมการเคารพครู ผู้ใหญ่ พ่อแม่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและขนบธรรมเนียมไทยที่มีมานาน

2. ระยะเวลาในการเรียนแต่ละขั้น

ขั้น เนื้อหาสำคัญ จำนวนของท่า ระยะเวลาการเรียน ( 2 ชั่วโมง/ชั้นเรียน )
1 – ตั้งการ์ด 12
– การเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ
– ไหว้ครู ขั้นเริ่มต้น 8
2 – การใช้หมัด 8 12
– หมัดป้องกัน 5
3 – การเตะ 16
– การถีบ 9
– เตะ 9
– การป้องกันด้วยการเตะ 5
4 – เข่า 14 12
– การป้องกันด้วยเข่า 4
5 – ศอก 12 12
– การป้องกันด้วยศอก 4
6 – การป้องกันตัวขั้นเริ่มต้น 25 16
7 – เทคนิคการใช้หมัด 7 24
– เทคนิคการเตะ 7
– เทคนิคการใช้เข่า 7
– เทคนิคการใช้ศอก 7
8 – กลยุทธ์การใช้หมัด 10 24
– กลยุทธ์การเตะ 6
– กลยุทธ์การใช้เข่า 3
– กลยุทธ์การใช้ศอก 4
9 – ศิลปะการไหว้ครูขั้นสูง 18 16
ทั้งหมด 172 144

 

3. ขั้นตอนการสอนมวยไทยโดยการใช้หลักสูตรไอกล้าภายใน 1 ชั้นเรียน (2 ชั่วโมง)

1. การเตรียมตัว (20 นาที):

ในขั้นตอนการเตรียมตัวผู้สอนจะต้องนำนักเรียนเข้าสู่การเรียนด้วยความพร้อมทั้งกายและใจ การพูดให้กำลังใจ การตรวจสอบเครื่องแต่งกายและพานักเรียนอบอุ่นรางกายตามแบบฉบับของมวยไทย

2. การสอน (20 นาที):

ในขั้นตอนการสอนผู้สอนจะเปิดภาพแอนนิเมชั่นของท่าที่จะสอนในชั้นเรียนนั้นให้นักเรียนชม พร้อมการอธิบายท่าทาง ความเป็นมา จุดเด่นของท่า ข้อดีข้อเสีย เทคนิคการนำท่ามาใช้กับสถานการณ์ต่างๆ และแสดงท่าให้กับนักเรียนได้ชมจริงเป้นตัวอย่างก่อนฝึก

3. การฝึก (40 นาที):

นักเรียนจะมีเวลา 40 นาทีในการฝึกท่ามวยไทยของชั้นเรียนนั้นโดยครูผู้ฝึกจะต้องดูแลกำกับอย่างใกล้ชิดให้นักเรียนทำท่าที่ถูกต้องและแนะนำวิธีการฝึกฝนเพิ่มเติมให้ดีขึ้นสำหรับนักเรียนแต่ละคน

4. การใช้ (30 นาที)

ในขั้นนี้ผู้ฝึกสอนสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมตามที่ผู้ฝึกสอนเห็นสมควรไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ การแสดงท่าแบบเดี่ยว หรืออื่นๆเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงให้เห็นว่าได้เรียนรู้ท่านี้อย่างถ่องแท้แล้วโดยครูผู้ฝึกสอนคอยให้คะแนนและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดระหว่างฝึกซ้อม

5. การให้คะแนน (10 นาที)

ในการสรุปการเรียนของชั้นเรียนนั้นๆ ผู้ฝึกสอนจะต้องสรุปโดยรวมให้นักเรียนได้ทราบในสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนั้น รวมไปถึงข้อผืดพลาดโดยรวม การแก้ไข และแนะนำการฝึกฝนเพิ่มให้นักเรียน การให้คะแนนสามารถทำได้โดยการสังเกตและพูดคุย

4. การประเมินนักเรียน

การประเมินนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1.ประเมินด้านความรู้และความเข้าใจโดยนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายว่า:

– ในแต่ละขั้นนั้นมีท่าอะไรบ้าง

– สามารถอธิบายประโยชน์ของทุกท่าในแต่ละขั้นได้

– สามารถอธิบายได้ว่าแต่ละท่าในแต่ละขั้นนั้นสามารถใช้และไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ใดบ้าง

2. การประเมินด้านความคิดและความรู้สึกของนักเรียนต่อกีฬาที่นักเรียนกำลังศึกษา การประเมินด้านความสนใจและเอาใจใส่ในการฝึกฝนและความเข้าใจในการรู้แพ้ รู้ชนะของกีฬา โดยสิ่งเหล่านี้สามารถประเมินได้จาก

– การมาเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

– ปฏิบัติตามกฎกฏิกาต่างๆของมวยไทยอย่างเคร่งครัด

– การให้ความเคารพต่อครูผู้ฝึกสอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน

3. การประเมินความสามารถโดยการประเมินท่วงท่าของนักเรียนให้มีความถูกต้อง เฉียบขาดและมีพลัง

– ท่วงท่าที่ถูกต้อง

– ความมีพลัง ว่องไว

– การเคลื่อนไหวที่สมดุลย์

5. แบบฟอร์มการประเมิน

ระดับ ขั้น วิชา

 

การประเมินความรู้ (100)
อธิบายท่าทั้งหมด (40) อธิบายประโยชน์ของท่า (40) อธิบายประโยชน์ของท่า (20)

 

การประเมินอุปนิสัย (100)
ความเอาใจใส่การเรียน (60) การปฏิบัติตามกฏ (20) การเคารพผู้อื่น(20)

 

การประเมินความสามารถ(100)
ท่วงท่าที่ถูกต้อง (50) ความสมดุลย์ของการเคลื่อนไหว (20) ความคล่องแคล่ว (30)

6. วิธีการประเมิน

ครูผู้ฝึกสอนจะเป็นผู้ทำการประเมินและให้คะแนนโดยการสังเกต การพูดคุยและการให้นักเรียนทำข้อสอบต่างๆและในที่สุดนำผลคะแนนมารวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ยของการประเมินในแต่ละหัวข้อ

7. การตัดสิน

นักเรียนที่จะได้รับการตัดสินให้ผ่านเลื่อนขั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 80%

8. ผู้ประเมิน

ผู้ที่จะทำการประเมินสำหรับหลักสูตรมวยไทยไอกล้าจะต้องเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยที่มีคุณวุฒิซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WMC-IFMA หรือจากองค์กรกีฬามวยที่ได้รับการรับรองจาก WMC-IFMA และมีวุฒิบัตรดังต่อไปนี้

1. วุฒิบัตรครู

2. วุฒิบัตรผู้ช่วยครูใหญ่

3. วุฒิบัตรครูใหญ่

สำหรับวุฒิบัตรครูเชี่ยวชาญและบรมครูซึ่งเป็นฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น 2ชนิดนี้จะสามารถประเมินนักเรียนได้ในทุกๆระดับขั้น

ครูผู้ประเมินจะต้องแจ้งนักเรียนถึงระดับขั้นที่นักเรียนได้ไปถึงพร้อมจัดการให้ทางสโมสรหรือยิมต้นสังกัดเรื่องการทำการขอประกาศนียบัตร พร้อมประเจียดและมงคลในสีต่างๆตามระดับขั้นของนักเรียน

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนมวยไทยคือการได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูพร้อมกันในวันมวยไทยโลกซึ่งมีการจัดขึ้นทุกๆปีที่ประเทศไทย นักเรียนมวยไทยควรจะต้องมีชุดมวย พร้อมประเจียดและมงคลเป็นของตัวเอง