ระบบการมอบประกาศนียบัตร

ทำอย่างไรจะได้ใบประกาศนียบัตร

1. ลงทะเบียนฝึกอบรมตามหลักสูตร iMAES
2. ทำการติดต่อไปยังสมาพันธ์มวยไทยภายในประเทศของคุณเพื่อขอรับการสอบ ตามหลักสูตร iMAES
3. สมาพันธ์มวยไทยภายในประเทศของคุณ จะจัดทำใบประกาศนียบัตรมอบให้ เพื่อบ่งบอกว่าคุณผ่านการสอบหลักสูตร iMAES

how-to-get-certificate

You need to be logged in to see this part of the content. Please Login or Subscribe to access.

สภามวยไทย หรือสมาพันธ์มวยไทยของแต่ละประเทศจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทำการขอประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนมวยไทยที่ผ่านเลื่อนขั้น ซึ่งจะสามารถขอผ่านทางโปรแกรม IMAES ได้เท่านั้น การที่นักเรียนได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในแต่ละขั้นที่เรียนจบจะสามารถใช้เป็นเครื่องรับรองความรู้ความสามารถ เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและสโมสรต้นสังกัด และยังเพิ่มกำลังใจในการเรียนขั้นต่อๆไปให้สำเร็จสำหรับนักเรียนทุกๆคน และใบประกาศนียบัตรนี้เป็นมาตรฐานเดียวกับทุกๆสโมสรที่สอนหลักสูตรมวยไทย ไอกล้าทั่วโลกและนักเรียนสามารถย้ายที่เรียนไปประเทศต่างๆได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแต่อย่างใด

cert สมาพันธ์มวยไทยในแต่ละประเทศที่ร่วมมือกับ WMC-IFMA จะเป็นองค์กรที่ WMC-IFMA เลือกให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อสำหรับนักเรียนในประเทศนั้นๆเกี่ยวกับการสอบเลื่อนขั้น และการมอบประกาศนียบัตร ยิมมวยไทยทั่วโลกสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานโปรแกรม iMAESและจะได้รับข้อมูลต่างๆดังนี้

 • หมายเลขสมาชิกส่วนตัวสำหรับโรงยิม
 • รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • บอร์ดพูดคุยสำหรับครูผู้ฝึกสอน
 • สไตล์ ไกด์ การใช้งานของโลโก้ iMAES
 • แนวทางหลักสูตรสำหรับการฝึกสอน
 • ชมการเรียนการสอนระบบ 3 มิติ

รหัสยืนยันตัวตน 17 หลัก : Example “THAHMG101M0000000”

 • “THA” = รหัสประเทศ
 • “HMG” = รหัสโรงยิม
 • “101” = ตำรา
 • “M” = รหัสประเภท
 • “0000000” = รหัสประจำตัว

WMC-IFMA CURRICULUM

ขั้นพื้นฐาน: 6 ขั้น 103 ท่า (click for details)

ระดับเริ่มต้น ประกอบไปด้วย 6 ขั้น, รวมทั้งหมด 103 ท่า. สีมงคลในแต่ละขั้นแสดงในตาราง เริ่มจากสีขาวถึงสีเขียว NF จะเป็นศูนย์กลางในการทดสอบและคัดเลือกนักเรียนที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายต่อประกาศนียบัตร 1 ใบคือ USD 15

ขั้น ระดับ หัวข้อหลักสูตร จำนวนท่า สีมงคล รับรองโดย

ขั้นเริ่มต้น

103 ท่า

1 ตั้งการ์ด ขาว logo-WMClogo IFMA
Imaes_Logo_small
การเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ
ไหวครู ขั้นเริ่มต้น 8
ทั้งหมด 8
2 การใช้หมัด 8
หมัดป้องกัน 5
ทั้งหมด 13
3 การเตะ ขาวเหลือง
– การถีบ 9
– เตะ 9
– การป้องกันด้วยเตะ 5
ทั้งหมด 23
4 เข่า 14 เหลือง
การป้องกันด้วยเข่า 4
ทั้งหมด 18
5 ศอก 12 เหลืองเขียว
การป้องกันด้วยศอก 4
ทั้งหมด 16
6 การป้องกันขั้นเริ่มต้น 25 เขียว
ทั้งหมด 25

ขั้นกลาง: 1 ขั้น 28 ท่า (click for details)

สีมงคลคือ สีแดง NFและWMC-IFMA-IGLA จะเป็นศูนย์กลางในการทดสอบและคัดเลือกนักเรียนที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายต่อประกาศนียบัตร 1 ใบคือ USD 15

ขั้น ระดับ หัวข้อหลักสูตร จำนวนท่า สีมงคล รับรองโดย

ขั้นกลาง

28 ท่า

7 เทคนิคการใช้หมัด 7 แดง logo-WMClogo IFMA
Imaes_Logo_small
เทคนิคการเตะ 7
เทคนิคการใช้เข่า 7
เทคนิคการใช้ศอก 7
ทั้งหมด 28

ขั้นสูง: 2 ขั้น 41 ท่า (click for details)

สีมงคลคือ สีน้ำเงิน NFและWMC-IFMA-IGLA จะเป็นศูนย์กลางในการทดสอบและคัดเลือกนักเรียนที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายต่อประกาศนียบัตร 1 ใบคือ USD 50.00 และ 100.00

ขั้น ระดับ หัวข้อหลักสูตร จำนวนท่า สีมงคล รับรองโดย

ขั้นสูง

41 ท่า

8 กลยุทธ์การใช้หมัด 10 น้ำเงิน logo-WMClogo IFMA
Imaes_Logo_small
กลยุทธ์การเตะ 6
การยุทธ์การใช้เข่า 3
กลยุทธ์การใช้ศอก 4
ทั้งหมด 23
9 ศิลปะการไหว้ครูขั้นสูง 18
ทั้งหมด 18

ครูมวยไทย (อาจารย์): ขั้น 10-15 (click for details)

ครูมวยไทย ประกอบไปด้วย 6 ขั้น สีมงคงคือ สีทองแดง, สีเงิน, สีเงิน-สีทอง และสีทอง การเรียนหลักสูตรครูมวยไทยขั้นที่ 10-15 นักเรียนจะต้องมาทำการสอบที่ WMC-IFMA ก่อนได้รับประกาศนียบัตร

ขั้น ระดับ หัวข้อการเรียน จำนวนท่า สีมงคล รับรองโดย
ครูฝึกหัด 10 หลักสูตรผู้ช่วยครู D License ทองแดง logo-WMClogo IFMA
ผู้ช่วยครู 11 เงิน
ครู 12 หลักสูตรครู C License เงิน-ทอง
ผู้ช่วยครูใหญ่ 13 หลักสูตรผู้ช่วยครูใหญ่ B License
ครูใหญ่ 14 หลักสูตรครูใหญ่ A License ทอง
ครูเชี่ยวชาญ 15 ตำแหน่งมอบหมาย
อาจารย์ ตำแหน่งมอบหมาย

© 2015 Muaythai iGLA, Muaythaiigla.com, and iMAES.net. All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. No part of this digital content, clips, graphics and other materials may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the owner, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Muaythai iGLA and iMAES.net with appropriate and specific direction to the original content. For permission requests, write to the owner, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below. Muaythai iGLA Company Limited Thailand.
www.muaythaiigla.com ,  www.imaes.net Email : [email protected]