[:en]Open_iGLA_news[:]

มวยไทยไอกล้า อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่โลกกับอนาคตที่ไกลกว่าเดิม

 

 

 

 

 

วันนี้มวยไทยไอกล้าได้ขยายขีดความสามารถในการเข้าถึงศิลปะมวยไทยด้วยการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยในการวัดค่าของการออกอาวุธต่างๆเพื่อให้เราสามารถประยุกต์เข้ากับการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมตามอายุ เพศและความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยสร้างความร่วมมือเป็นอันดีกับคณะวิทยาศาสต์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลและกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี เกิดท่ากายบริหารที่สามารถออกกำลังได้ทุกสัดส่วนและ มีขบวนท่าที่รองรับผู้ออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัย

 

 

มวยไทยไอกล้า เป็นโครงการภายใต้สภามวยไทยโลก ซึ่งได้ดำเนินโครงการมากว่าเจ็ดปี ในการสร้างมาตรฐานมวยไทยดิจิทัล ด้วยการรวบรวมตำรา 5 สาย นำมาจัดทำหลักสูตร 9 ขั้น 172 ท่า ทำให้สามารถรองรับการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน จนสามารถเป็นคู่มือการเรียนการสอนมวยไทยที่ได้มาตรฐานและถูกนำไปใช้ในการเรียนมวยไทยมาตรฐานโลก

ขณะนี้ มวยไทยไอกล้า ได้ขยายขอบเขตไปในมิตินอกเหนือจากเดิม ด้วยวิสัยทัศน์ของ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ที่จะนำมวยไทยไอกล้าเข้าสู่วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย สุขภาพ ดิจิทัลยิม และแอปลิเคชั่น

ไอกล้าในมิติต่างๆ หรือที่เราเรียกว่า OPEN iGLA จึงเกิดขึ้น ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งการประกาศผลิตภัณฑ์แต่ละด้านในปี 2020 นี้ จะสร้างปรากฏการใหม่ในมวยไทย ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการผลักดันให้กีฬามวยไทยข้ามพ้นจากการเป็นกีฬาประจำชาติสู่ กีฬามรดกโลกและยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะมวยไทยไว้อย่างครบถ้วนที่สุด

 

 

มวยไทยไอกล้า ได้นำจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น IOT ,3D real time, Augmented Reality มาส่งเสริมศิลปะมวยไทยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มสตรี เยาวชน และผู้รักการออกกำลังกาย โดยพัฒนาเป็นเกมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย, คอนเทนต์องค์ความรู้ทางด้านมวยไทยสำหรับผู้สนใจเชิงลึก ทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ และ ระบบการเรียนการสอนที่สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ รวมถึงการเป็นตัวแทนผ็นำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย เข้าสู่มาตรฐานโลก

บทพิสูจน์ความตั้งใจอันแน่วแน่ ของมวยไทยไอกล้าคือ

คู่มือการสอนมวยไทยของไอกล้าเป็น animation สามมิติ ที่รองรับการศึกษามวยไทยโดยมีเนื้อหาจากกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการรองรับโดย UNESCCO สามาถเข้าถึงประเทศที่ห่างไกลแต่สนใจศิลปะประจำชาติอย่างได้ผลทั่วโลก

 ได้รับการคัดเลือกจากสภาอุตสาหกรรมในการเป็น 1 ใน 10 ผู้ประกอบการยอดเยี่ยมของโครงการ SME Hight Value เป็นผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประยุกต์เข้ากับศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้อย่างลงตัว

 ได้รับการร่วมทุนจาก รายการ Shark Tank Thailand ในการประกอบกิจการในการขยายสาขามวยไทยสำหรับการออกกำลังกายทั่วโลก

 

 

width=

…มวยไทยไอกล้าได้รับการคัดเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็น TOP-10 IP Champion of the year 2018 และในปี 2019ได้รับรางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยม SME High Value จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

…มวยไทยไอกล้า นำผลวิจัยนำมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น IOT ,3D real time, Augmented Reality เพื่อจัดทำแอปลิเคชั่นมวยไทยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มสตรี เยาวชน และผู้รักการออกกำลังกาย